Bases do sorteo

O SORTEO XA REMATOU

BASES DO SORTEO

I. OBXECTO

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, desenvolverá do 23 de abril de 2018 ao 6 de maio de 2018, ambos inclusive, a promoción "CAMPAÑA DO DÍA DA NAI 2018" (de aquí en diante CAMPAÑA). Esta Campaña pretende transmitir aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados adheridos, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios.

2. ÁMBITO DE PROMOCIÓN

Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demáis empresas integradas en EMGROBES e C.C.A. “DE TENDAS”, que decidan voluntariamente participar na mesma (sempre e cando os mesmos atópense abertos ao público e en normal funcionamento durante o período indicado). Un establecemento que non participe na campaña non poderá entregar os códigos da promoción nin canxear os cheques compra.

As bases estarán publicadas e dispoñibles nas páxinas webs www.sorteosdetendas.com

3. PREMIOS

Os premios directos que constitúen a presente campaña serán os seguintes:

PREMIOS DIRECTOS:

Sorteo con premio directo de 20 reloxios intelixentes que monotorizan a actividade diaria: Conta calorías queimadas, mide distancia recorrida e velocidade, controla calidad do soño, así como el progreso na actividade deportiva a través da app gratuita.

SORTEO PREMIOS:

Entre todos os boletos rexistrados na web www.sorteosdetendas.com durante o prazo de duración da campaña (23/04/2018 ao 6/05/2018 ambos incluídos), sortearanse estos 20 reloxios intelixente como premios directos, esto significa que ó rexistrar o código introducido, este poderá estar premiado con un reloxio ou non, dato que será informado directamente á persoa que introduza o boleto premiado.

A persoa que reciba un premio, quedara excluida dos sorteos dos premios siguientes.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// resérvase o dereito a entregar aos gañadores outro premio de iguais ou similares características.

4. DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO Á PROMOCIÓN.

Trátase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas EMGROBES-CCA DE TENDAS. Pode participar calquera persoa física que realizara algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción (23 de abril de 2018 ao 6 de maio de 2018 incluídos).

A cada cliente pola súa compra entregaráselle unha  ou varias tarxetas. Cada tarxeta, contará cun código impreso único alfanumérico, válida para un só uso, que o consumidor poderá validar calquera día da semana, as 24 horas do día e ata ás 23:59 h do 6 de maio de 2018 a través da web: www.sorteosdetendas.com. Chegado ese momento, rematará a posibilidade de que os participantes continúen validando códigos.

O establecemento participante poderá entregar o número de códigos polas compras realizadas ó seu criterio.

Aquelas persoas que non conten con medios técnicos ao seu alcance, poderán acudir á sede da Asociación para validar os seus códigos.

Para participar os usuarios deberán introducir os datos do código único da súa tarxeta. De seguido, deberán rexistrarse con datos:

NOME
APELIDOS
TELÉFONO
DATA DE NACEMENTO (campo opcional)
E-MAIL
LOCALIDADE DE RESIDENCIA

Na promoción entran en xogo os códigos, non o rexistro da persoa, polo que cantos máis códigos teña unha persoa acumulados, máis posibilidades terá de resultar premiado.

Os gañadores serán publicados na páxina web da campaña www.sorteosdetendas.com e serán contactados polo promotor dacordo cos datos do rexistro. É imprescindible gardar o CÓDIGO posto que se lle solicitará, si resulta premiado.

Cada cliente poderá participar tantas veces como códigos obteña mediante a compra ou contratación de servizos, aumentando deste xeito as súas probabilidades de resultar agraciado cun premio.

A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción.

Todos os datos introducidos polo participante deberán ser veraces. No suposto de que o participante rexistrárase con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado tecnoloxía informática para acadar obxectivos fraudulentos, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún.

A constatación de calquera destas circunstancias suporá a descalificación automática do participante. No caso de constatar as citadas irregularidades con posterioridade á aceptación do premio, A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, resérvase o dereito a exercitar todas as accións legais que lle asistan contra os infractores.

5. ENTREGA E ACEPTACIÓN DOS PREMIOS

Para a entrega dos PREMIOS ADXUDICADOS, unha vez o sistema detecte que o participante obtivo un premio, automáticamente se lle informará (vía telefónica, email, whatsapp, etc ao enderezo facilitado no rexistro) acreditándoo como premiado/a. No prazo de 5 días hábiles o premiado deberá acreditar a súa condición de gañador dirixíndose ó establecemento donde realizou a compra para recoller o premio e sacar unha foto recolléndoo , séndolle requerido o código premiado.

Ningún dos premios da presente promoción poderá ser obxecto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición dos gañadores.

Estes PREMIOS serán entregado no momento en que o gañador acredite dita condición  nun prazo de 5 días.

6. OUTRAS CONDICIÓNS DOS PREMIOS

En calquera dos casos, os premiados deberán entregar a tarxeta co código premiado, nos prazos establecidos previamente para a identificación do premiado.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// resérvase o dereito a non aceptar tarxetas de códigos ilexibles, manipulados, falsos ou con calquera defecto ou anomalía que impidan o seu recoñecemento ou validez de participación nesta promoción.

O período de reclamacións ao promotor finaliza en 7 días hábiles transcurridos dende a comunicación ao gañador.

7. LIMITACIÓNS PARA PARTICIPAR

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// resérvase o dereito, se concurre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción.

A simple participación implica a aceptación destas bases na súa totalidade, polo que a manifestación, no sentido da non aceptación das mesmas, implicará a exclusión do participante e, como consecuencia, A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, quedará liberado do cumprimento da obriga contraida con dito participante.

Así mesmo, os participantes comprométense a admitir a decisión interpretativa que A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// poida darlle sobre as presentes bases ou sobre calquera cuestión derivada da promoción contemplada nestas.

O gañador de calquera dos premios non poderá ser o propietario/titular/socio, os seus empregados, cónxuxe, nin familiar de 1º grao descendente ou ascendente (fillos/pais) do establecemento onde fora entregada a tarxeta de código. Dada a imposibilidade material por parte do A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// de identificar as persoas mencionadas anteriormente, de resultar calquera de elas agraciadas e de coñecerse tal circunstancia, excluirase como premiado quedando deserto.

Así mesmo, se a persoa que figura no boleto gañador fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal.

8. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non será responsable se a tarxeta de código é ilexible, incorrecto, está danado, perdeuse, sustraíuse ou calquera outra circunstancia allea ao promotor que anule o dereito do gañador a reclamar o premio.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non será responsable por danos e prexuízos de calquera natureza que poida deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade das redes de telecomunicacións ou a web ou o microsite 

comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción.

A simple participación implica a aceptación destas bases na súa totalidade, polo que a manifestación, no sentido da non aceptación das mesmas, implicará a exclusión do participante e, como consecuencia, A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, quedará liberado do cumprimento da obriga contraida con dito participante.

Así mesmo, os participantes comprométense a admitir a decisión interpretativa que A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// poida darlle sobre as presentes bases ou sobre calquera cuestión derivada da promoción contemplada nestas.

O gañador de calquera dos premios non poderá ser o propietario/titular/socio, os seus empregados, cónxuxe, nin familiar de 1º grao descendente ou ascendente (fillos/pais) do establecemento onde fora entregada a tarxeta de código. Dada a imposibilidade material por parte do A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// de identificar as persoas mencionadas anteriormente, de resultar calquera de elas agraciadas e de coñecerse tal circunstancia, excluirase como premiado quedando deserto.

Así mesmo, se a persoa que figura no boleto gañador fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal.

 

9. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non será responsable se a tarxeta de código é ilexible, incorrecto, está danado, perdeuse, sustraíuse ou calquera outra circunstancia allea ao promotor que anule o dereito do gañador a reclamar o premio.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non será responsable por danos e prexuízos de calquera natureza que poida deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade das redes de telecomunicacións ou a web ou o microsite mediante o cal participa na promoción.

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, non será responsable si ao tratar de contactar co teléfono do gañador ou o seu correo electrónico están fora de servizo ou non reciben axeitadamente.

10. DEREITOS E DEBERES DE PARTICIPANTES E GAÑADORES

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// non se fará cargo dos impostos ou devengos derivados da entrega dos premios da presente promoción, salvo aqueles que por imperativo legal correspóndalle satisfacer, e, no seu caso, practicará o ingreso a conta ou a retención que corresponda en virtude da lexislación aplicable.

Dado que os importes individuais dos premios da presente promoción non exceden da cantidade de 300€ que obriga á practica da retención según se recolle na Lei 35/2006 de 28 de novembro do IRPF, o Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo polo que se aproba o Regulamento do IRPF e o Real Decreto 2004/2009 de 23 de decembro que modifica o anterior, non procede por tanto a realización de retencións por parte da ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, queda relevado de calquera responsabilidade relativa ás obrigas fiscais que para o agraciado pudieran derivarse da obtención do premio.

TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, informa de que os datos proporcionados por calquera medio polos participantes da promoción na web www.sorteosdetendas.com serán incorporados a un ficheiro automatizado responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar o seu acceso e participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións e servizos con fins publicitarios e de prospección comercial, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións (a través de chamadas telefónicas, mensaxes sms, mms e correo electrónico) relativos aos aspectos anteriores. Así mesmo, o tratamento de datos incluirá 

a realización de perfís, segmentacións e enquisas. A realización de tratamentos con fins publicitarios e de prospección comercial implicará facer chegar, por calquera medio información, publicidade e promocións comerciais da ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//.

O consentimento para o tratamento dos datos para as finalidades informadas entenderase prestado de forma manifesta e inequívoca mediante a comunicación dos datos a través da participación nas campañas promocionais tanto a través da web como calquera outro soporte físico.

Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita via e-mail a emgrobes@emgrobes.org ou enviando ao enderezo Luis casais nº 1-1º 36980 O Grove, Pontevedra (Teléfono de contacto: 986 73 20 11).

A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES// adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado.

 

CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

Os gañadores desta promoción autorizan á ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, a reproducir, utilizar e difundir o seu nome, apelidos, enderezo e imaxe en calquera actividade publicitaria e/ou promocional que esté relacionada con esta promoción, todo elo en calquera medio e sen que ditas actividades lles confira dereito de remuneración ou beneficio algún coa excepción feita da entrega do premio gañado conforme a estas bases. A cesión inclúe todos os dereitos de reproducción, transformación, distribución e comunicación pública da grabación ou imaxes captadas, sen limitación de tempo nin territorio.

10. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación na presente promoción supón a aceptación íntegra das presentes bases e a sumisión expresa das decisións interpretativas que das mesmas efectúe A ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//. Para verificar esta aceptación ao participante solicitarase a aceptación expresa no momento de validación de códigos. No caso de diverxencia entre os participantes na promoción e a interpretación das presentes bases pola ASOCIACION DE EMPRESARIOS GROVENSES DE BENS E SERVICIOS //EMGROBES//, serán competentes para coñecer dos litíxios que poidan plantexarse os Xulgados e Tribunais de Cambados, renunciando expresamente os participantes desta promoción ao seu propio fuero, de resultar distinto ao aquí pactado.

 

En O Grove a 12 de abril de 2018

Descargar Bases